Jaarverslag Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord – 19e jaar

Overgenomen van de site www.vasf.nl

Jaarverslag VASF over het negentiende verenigingsjaar (01-07-2010 t/m 30-06-2011)

Het afgelopen verenigingsjaar laat zich kenmerken door een jaar waarbij samenwerken en meedenken met die partijen, waarmee de VASF van doen heeft, voorop stond.
In willekeurige volgorde zijn diverse zaken aan de orde geweest.

Sinds de renovatie van de Olympiazijde wordt voortdurend gekeken naar de verdere professionalisering van de horecavoorzieningen. Een onderwerp van gesprek met de directie blijft de noodzaak van snellere uitgifte van drank en hapjes op piekmomenten (vlak voor de wedstrijden en tijdens de rust) en het geluid bij de TV-beelden.
De 3 exclusieve toegangspoortjes, die indertijd ten behoeve van de aandeelhouders gemaakt zijn, voldoen ook dit jaar weer goed.

De website van de vereniging is het afgelopen jaar regelmatig bezocht. Vastgesteld is dat bij actuele gebeurtenissen de website een mooi medium kan zijn om te communiceren. Daarnaast zijn er vragen die bij individuele leden spelen, uitgezocht en beantwoord.
De administratie en het beheer van debiteuren vergt een relatief grote tijdsinspanning van de penningmeester, die de ledenadministratie verzorgt. Daarom is onderzoek verricht naar een simpel maar beter functionerend ledenadministratiesysteem, dat recent operationeel is geworden. Speciale aandacht is geschonken aan het in kaart brengen van wervingsmogelijkheden ten behoeve van niet-leden.
Evaluatie over het verenigingsblad Perspectief levert op dat het voorziet in een behoefte.
Ook dit jaar is weer een beperkt aantal transacties in aandelen via de VASF tot stand gekomen.

In het kader van het bijkooprecht van plaatsen door aandeelhouders wordt blijvend gekeken naar de rechten van de aandeelhouders.

Het periodieke overleg tussen de directie van het stadion en een delegatie van het VASF- bestuur vindt nog steeds plaats. In dit boekjaar is drie keer intensief en constructief overleg gevoerd. Zaken, die bij de aandeelhouders spelen, kunnen zodoende snel onder de aandacht van de directie worden gebracht. Onderwerpen die besproken worden, zijn naast de algemene gang van zaken bij het Stadion o.a. verdere renovatie, alternatieve inkomstenbronnen voor het Stadion, de teruglopende omzet bij de horeca en de huurovereenkomst tussen Feyenoord Rotterdam N.V. en het Stadion. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de BVO en het stadion toegelicht.
Bovendien wordt veel aandacht geschonken aan de lange termijn mogelijkheden van het Stadion. Vooral de business case van een nieuw stadion is een onderwerp waarbij de vereniging van aandeelhouders betrokken wil zijn. Door samenbundeling van krachten kan de toegevoegde waarde van onze Vereniging blijken. Met de directie wordt in alle openheid kennis uitgewisseld.

Met leden van de Raad van commissarissen vindt indien nodig overleg plaats. Dit verslagjaar is er geen formele bijeenkomst geweest, wel in het begin van het huidige boekjaar.
Het voltallige bestuur vergaderde in de verslagperiode viermaal. Daarnaast vond er tevens informeel overleg plaats tussen de bestuursleden.

Het aantal leden per november 2011 bedraagt 651 (was 633), vertegenwoordigend 1608 (was 1585) aandelen.

De secretaris
november 2011

Share Button

Author: Rolph