Jaarverslag Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord – 21e jaar

Overgenomen van de site www.vasf.nl

(01-07-2012 t/m 30-06-2013)

Ook het afgelopen verenigingsjaar laat zich kenmerken door een jaar waarbij samenwerken en meedenken met die partijen, waarmee de VASF van doen heeft, voorop staat. Na 20 jaar van relatieve rust, is het afgelopen periode duidelijk geworden waarom de vereniging is opgericht en tevens dat het goed is dat er een vereniging is om de belangen van de V-aandeelhouders te behartigen. Vooral als aan de rechten van aandeelhouders wordt getornd.

In willekeurige volgorde zijn diverse zaken aan de orde geweest.

Sinds de renovatie van de Olympiazijde wordt voortdurend gekeken naar de verdere professionalisering van de horecavoorzieningen.  Een onderwerp van gesprek met de directie blijft de noodzaak van snellere uitgifte van drank en hapjes op piekmomenten (vlak voor de wedstrijden en tijdens de rust) en optimalisering van (het geluid bij) de TV-beelden.

De 3 exclusieve toegangspoortjes, die indertijd ten behoeve van de aandeelhouders gemaakt zijn, voldoen ook dit jaar weer goed.

De website van de vereniging is het afgelopen jaar regelmatig bezocht.

Evaluatie over het verenigingsblad Perspectief levert op dat het voorziet in een behoefte. Andere sites nemen artikelen van Perspectief over (zoals bijvoorbeeld op www.lunaticnews.nl en www.fr12.nl).

Ook dit jaar is weer een beperkt aantal transacties in aandelen via de VASF tot stand gekomen.

Het periodieke overleg tussen de directie van het stadion en een delegatie van het VASF- bestuur vindt nog steeds plaats. In dit boekjaar is twee keer intensief en constructief overleg gevoerd. Zaken, die bij de aandeelhouders spelen, kunnen zodoende snel onder de aandacht van de directie worden gebracht. Onderwerpen die besproken worden, zijn  naast de algemene gang van zaken bij het Stadion o.a. verdere renovatie, alternatieve inkomstenbronnen voor het Stadion, de teruglopende omzet bij de horeca en de huurovereenkomst tussen Feyenoord Rotterdam N.V. en het Stadion. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de BVO en het stadion toegelicht.

Bovendien wordt veel aandacht geschonken aan de lange termijn mogelijkheden van het Stadion. Vooral de business case van een nieuw stadion is een onderwerp waarbij de vereniging van aandeelhouders betrokken wil zijn. Door samenbundeling van krachten kan de toegevoegde waarde van onze vereniging blijken.

Gedurende het tweede deel van het verslagjaar heeft het bestuur advocaat Jan Meijerman om juridisch advies gevraagd met name over de positie/ de rechten van de V-aandeelhouder. Een en ander heeft gezorgd voor formele briefwisselingen tussen de advocaten van de VASF en Stadion Feijenoord, waarvan de aandeelhouders op de hoogte gesteld zijn. Een en ander heeft geleid tot een extra Ledenvergadering van de VASF en een extra Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders vlak na sluiting van het boekjaar.

Met leden van de Raad van commissarissen vindt indien nodig overleg plaats. Dit verslagjaar zijn er 2 formele bijeenkomsten (oktober 2012 en mei 2013) geweest.
Het voltallige bestuur vergaderde in de verslagperiode veel meer dan in de afgelopen jaren, namelijk negen maal. Daarnaast vond er informeel overleg plaats tussen de bestuursleden.

Tevens is er een bijeenkomst geweest tussen het bestuur van de VASF en het bestuur van het project Red de Kuip.

Het aantal leden per oktober 2012 bedraagt  654 (was 654), vertegenwoordigend 1618  (was 1617)  aandelen.

De secretaris

november 2013

Share Button

Author: Rolph