De Feijenoorder – 01 – 1 Juni 1917

Cover van de eerste De Feijenoorder ooit

De allereerste De Feijenoorder, het officieel cluborgaan van de R.V.V. Feijenoord. En wat schrijft het bestuur onder toeziend oog van  redactielid J.D. Van Bennekum dan in dat allereerste voorwoord?

VOORWOORD

Voor velen zal het verschijnen van dit blaadje een aangename verrassing zijn. Buiten de bestuursleden zullen weinigen iets van het plan hebben geweten. Ongetwijfeld hadden wij er anders weer een algemeene ledenvergadering over vol geboomd.

Zooals aan de oudere leden bekend, heeft onze vereeniging reeds de weelde van een eigen orgaan gekend; het was in Mei 1912, dat het eerste nummer verscheen ter gelegenheid van de intrede van onze vereeniging in den N.V.B.  Het bleek toen echter, dat wij financieel misgerekend hadden. Er moest een massa geld bij, zoodat wij genoodzaakt waren de uitgifte, na een jaar, stop te zetten. Nadien is over een orgaan niet meer gesproken, totdat wij wisten, dat wij een eigen terrein kregen. Maar toen voelden wij ook, dat er een orgaan moest zijn.

Het karakter van het blaadje zal niet geheel hetzelfde zijn als in 1912. Het ligt in de bedoeling om het blad voor alles te doen zijn “officieel orgaan”. Dus nu niet alleen wedstrijdverslagen enz., maar in de eerste plaats officieele mededeelingen.

Wij hopen, dat blijken zal, dat het blad in een behoefte voorziet. Ongetwijfeld zal elk lid het blad dan met graagte ter hand nemen en dat is juist wat wij bedoelen.

HET BESTUUR

Share Button

Author: Rolph

Geef een reactie